Erasmus +

o projektu

Sign Language Index for Sports and Physical Education

Prepoznane potrebe

Športna vzgoja, ki se poučuje v šolah, lahko zagotovi priložnosti za učenje jezikovnih konceptov kot tudi omogoči razvoj znakovnega jezika za gluhe otroke. Pozitivne izkušnje in učinkovita komunikacija pri pouku športne vzgoje so lahko dobra podlaga za redno prakticiranje športnih aktivnosti, ki spodbujajo zdravje in dobro počutje. V primerih, ko učitelji nimajo znanja znakovnega jezika, gluhi učenci pa ne obvladajo govorjenega in/ali pisnega jezika, poučevanje pogosto postane zapleteno in vodi v segregacijo.

Cilj projekta in ciljna skupina

SportSign želi razviti dvojezični športni slovar, ki bo z uporabo inovativnega pristopa, brezplačno, nudil pedagoško orodje za samostojno učenje, za povečanje učinkovitosti didaktičnih metod namenjenim gluhim učencem pri športu in pouku športne vzgoje. Ciljne skupine v tem projektu so: učitelji športa in športne vzgoje, tolmači in gluhi učenci.

Metodologija

Prvi rezultat projekta bo primerjalna študija izpeljana na mednarodni ravni in bo vključevala udeležence ciljnih skupin. Hkrati bo projekt razvil nabor orodij, ki jih bomo tekom projekta uporabili in preverili. Predhodno preskušanje didaktičnih orodij z lokalnimi udeleženci bo omogočilo preverjanje veljavnosti, omogočilo izboljšanje izdelkov kot tudi usposabljanje ciljnih skupin za uporabniško različico. V vsaki državi bo potekala pilotna faza, rezultati pa bodo zbrani v (elektronskem) zborniku dobrih praks. Zbornik bomo razposlali na različne naslove: izobraževalne ustanove, športne klube, združenja gluhih, športne fakultete, in druge zainteresirane strani.

Pričakovani rezultati

- Izboljšanje usposobljenosti učiteljev in njihovih pedagoških kompetenc

- Opolnomočiti gluhe učence

- Vzpodbuditi šole in učitelje k rabi ustvarjenih orodij

- Vzpodbuditi fakultete za šport k še boljšemu vzgajanju novih učiteljev športne vzgoje.

- Omogočiti oblikovalcem politik, da sprejemajo usklajene odločitve na podlagi posebnih potreb ciljnih skupin

Physical Education Teachers
Interpreters
Deaf Students

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

sl_SISlovenian